Získané postižení

Co si pod získaným postižením představit? Jaké jsou jeho příčiny a co jsou důsledky, které z něj vyplývají? Co potřebuje rodina, ve které žije dítě s postižením?


Zdravotní postižení, ať už tělesné nebo smyslové, vyvolává v nás lidech množství různých emocí a pocitů. Stále je toto téma ve společnosti svým způsobem tabuizované a často se o něm mluví tak nějak povrchově, jako by se nás vůbec netýkalo. Ale když se nad tím zamyslíme, uvědomíme si, že se nás týká. Každý z nás se může v běžném životě setkat s handicapovaným člověkem, v tomto případě dítětem, a každý z nás může nějakým způsobem na tyto děti působit - a to nejen formou pomoci, ale spíše svým přístupem k němu.

Co si vůbec pod pojmem postižení, nebo chcete-li handicap, představit? V oblasti zdravotního pojištění se v ČR pojem postižení definuje jako stav závažného a trvalého snížení funkční schopnosti vzniklého v důsledku úrazu, nemoci či vrozené vady. Tato definice nám toho ale asi mnoho neřekne. V praktickém životě jde spíše o situaci, ve které je potřeba zajistit postiženému nezávislost a sociální, v budoucnu i profesní, začlenění. Pomoci rodině v nelehkém úkolu, zajistit vhodnou léčbu, rehabilitaci, pomůcky nebo úpravu domácího prostředí podle potřeb, které pro celou rodinu z postižení vyplývají.

Zdravotní postižení se ze své podstaty dělí na vrozené a získané. Získané postižení může být tělesné, smyslové, případně mentální, anebo kombinace předchozích. Dalo by se diskutovat o tom, co je větší zátěž pro dítě, potažmo rodinu. U vrozeného postižení by se dala brát v potaz jedna (v obrovských uvozovkách) "výhoda", a to ta, že se s handicapem dítě učí žít od narození. Je to pro něj přirozené a nic jiného v tu chvíli nezná. Kdežto u postižení získaného, dochází k velké psychické zátěži právě ztrátou určité funkce nebo schopnosti organismu a dítě si musí projít procesem přijetí a smíření se s touto změnou. Získaná vada je více zatěžující než vada vrozená, u které si dítě ztrátu neuvědomí.

Mezi nejčastější příčiny vzniku získaného postižení patří úrazy, a to popáleniny, následky tonutí, poranění hlavy, polytraumata, pády, úrazy elektrickým proudem, řezné rány, atd. Podle statistik, mají v České republice úrazy ročně na svědomí 3 000 dětí. Dále jsou získaná postižení způsobena nemocemi, nejčastěji jsou to onemocnění zánětlivá, nádorová, cévní, virové infekce a jiné. Kvůli těmto důvodům může dojít k různým formám postižení - částečná nebo úplná ztráta zraku nebo sluchu, deformace, amputace, obrny, postižení mozku, míšní léze, ortopedické vady končetin a další.

Každé zdravotní postižení, ať už má jakékoliv následky, vyžaduje léčbu. Tato léčba často nezahrnuje jen léky, ale zejména rehabilitaci, která může být někdy celoživotní, každodenní a nezřídka finančně velmi náročná. Kromě rehabilitace je v mnohých případech nutné pořídit různé typy kompenzačních pomůcek - ať už to jsou pomůcky pro chůzi, vozíky, pomůcky pro osobní hygienu nebo různé typy ortéz, protéz a spoustu dalších. V některých specifických případech je nutné přistoupit i k úpravě domácího prostředí nebo bydlení úplně vyměnit za byt bezbariérový.

Výčet takových případů, které musí rodina postiženého řešit, by mohl být mnohem delší. Nejlépe, nebo spíše více "opravdově" a méně neosobně, by o všech problémech, které jsou s nově vzniklou situací spojené, promluvila právě rodina a blízcí, kteří touto nelehkou životní zkouškou prochází.

Každý člověk, dítě a jeho rodič, by měl dbát na prevenci nemocí a úrazů, aby se vyhnul závažným zdravotním problémům. Je důležité vědět, jak chránit svůj zdravotní stav a jak se vyvarovat faktorům a situacím, které negativně ovlivňují naše zdraví, protože zdraví není hodnota, která lze koupit a každému z nás se může ze dne na den život nečekaně změnit. Nebuďme tedy lhostejní k ostatním, kteří pomoc potřebují. Nikdy nevíme, kdy ji budeme potřebovat i my.


Nadační fond Děti dětem pomáhá dětem do 15 let, které mají získané tělesné nebo smyslové postižení

Co patří mezi získaná postižení?

 • poúrazové deformity

 • amputace

 • poškození mozku po tonutí/ úrazu/ zánětlivém onemocnění atd

 • poúrazová poškození míchy

 • poúrazová poškození periferních nervů

 • ztráta zraku

 • ztráta sluchu

 • následky popálenin

 • a další postižení získaná v dětském věku


Co nepatří mezi získaná postižení?

 • poruchy tvaru a velikosti lebky (hydrocefalus, makrocefalus...)
 • vrozené vady končetin
 • poruchy růstu
 • rozštěpové vady
 • vrozené centrální a periferní obrny (např. různé formy DMO)
 • svalová dystrofie
 • vrozené syndromy (Downův, Edwardsův, Turnerův, Rettův, Cri du chat...)
 • a další vrozená postižení vzniklá během nitroděložního vývoje nebo během porodu